Program teatralny „Teatr Cieni” jest programem edukacji przedszkolnej, który został opracowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Treści programu ”Teatr Cieni” realizowane są w ramach kilku obszarów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących punktów:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumienie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadanie się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

Program powstał z myślą o podstawowych potrzebach najmłodszych: zabawie, przeżywaniu, uwrażliwianiu i dostarczaniu emocji. Zabawa w teatr wyzwala w dziecku aktywność, radość, spontaniczność. Pozwala doskonalić koncentrację, kształtuje pamięć i zmysł obserwacji. Dzieci w grupie integrują się, uczą się współpracy oraz tolerancji i otwartości. Poniższy program pozwala na przybliżenie dzieciom świata sztuki, uwrażliwia je na tworzenie i odbiór spektaklu.

Mamy nadzieję, że będziemy miały możliwość na prezentację zdolności dzieci podczas różnych uroczystości, zarówno w naszej placówce jak i w środowisku lokalnym.

Teatr Cieni działa w przedszkolu od 01.03.2016 r. do 30.06.2017 r. jako programowa innowacja pedagogiczna zarejestrowana w Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Zobacz

Jasełka 2017: https://youtu.be/ENrPqloXncw