Spotkania i warsztaty dotyczące niepełnosprawności „Jesteśmy tacy sami” współrealizowane z p. Urszulą Wyganowską, kierownikiem świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana.

Działania  te przybliżą dzieciom tematykę niepełnosprawności i integracji, zapoznają je z sylwetkami osób z niepełnosprawnością żyjących wśród  nas  i  świetnie  funkcjonujących.

Osoby niepełnosprawne są takie same jak my - chcą się bawić, uczyć i być szczęśliwe. Mają takie same prawa ale różne możliwości. Żyją wśród nas, chcą być kochane, potrzebują  przyjaźni,  bliskości  drugiego  człowieka.

Świat jest jeden dla wszystkich, bez względu na kolor, wzrost, urodęi sprawność. Trzeba nauczyć się tolerować i szanować „inność” ludzi mieszkających na nim. Być gotowym do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Najważniejsza jest jednak życzliwość i zrozumienie drugiego człowieka.

Dlatego warto wskazywać to w czym jesteśmy podobni, co możemy zrobić razem, wszak świat jest wspólny dla wszystkich.

Rozmawiajmy więc o niepełnosprawności od najmłodszych, dziecięcych  lat.

Cele główne:

 1. uwrażliwienie uczniów na zagadnienie niepełnosprawności,
 2. wzmacnianie integracji dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, w środowisku  rówieśniczym,
 3. kształtowanie  pozytywnych  postaw  wobec  osób  niepełnosprawnych,
 4. rozbudzanie  empatii  i wrażliwości  wobec  osób  niepełnosprawnych,
 5. uczenie  tolerancji  i  gotowości  do  niesienia  pomocy  innym,
 6. zrozumienie konieczności przełamywania barier i stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.

Sposoby realizacji działań skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:

 1. warsztaty z dziećmi pełnosprawnymi,
 2. zajęcia i spotkania: dzieci pełnosprawne z niepełnosprawnymi,
 3. udział dzieci przedszkolnych w spotkaniach z osobami niepełnosprawnymi  i działającymi na rzecz niepełnosprawnych na terenie szkoły 275,
 4. uczestnictwo w uroczystościach o tematyce niepełnosprawności (m.in. „Jesteśmy tacy sami”, Światowy Dzień Niepełnosprawnych, Dzień Życzliwości, Dni Kultury),
 5. uczestnictwo w konkursach dotyczących tematyki niepełnosprawności,
 6. oglądanie prezentacji multimedialnych, zwiedzanie wystaw, oglądanie osiągnięć osób z niepełnosprawnością (malarzy, wokalistów, poetów, sportowców),
 7.  udział w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci chorych z Hospicjum na Targówku,
 8. udział w cyklu zajęć z udziałem dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 9. publikacje na stronie internetowej przedszkola.

 Realizacja: Urszula Wyganowska, Bożena Mrozow