W związku ze wznowieniem pracy przedszkola od 18.05.2020 r. prosimy o zapoznanie się z następującymi procedurami i informacjami:

1. Procedurą postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego.

2. Procedurą organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 04 czerwca 2020 r. do odwołania.

3. Procedurą postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus).

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Druga aktualizacja

Godziny pracy oddziałów przedszkolnych:

  1. Grupa II Pomarańczowa 06:30-16:30
  2. Grupa III Niebieska 08:00-16:00
  3. Grupa IV Czerwona 07:30-17:30

Dzieci są przydzielone do oddziałów wg deklaracji o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Rodzic ma obowiązek przyprowadzić i odebrać dziecko w godzinach pracy oddziału, do którego dziecko jest przypisane. 

Do budynku przedszkola/szatni dziecięcej mogą wejść jednocześnie 3 osoby dorosłe z przyprowadzanymi do przedszkola dziećmi. 1 dziecko lub rodzeństwo - 1 osoba dorosła. Dzieci przyprowadzane są do godz. 08:30. O godzinie 08:30 przedszkole zostaje zamknięte.

Zachęcamy do komunikacji z nauczycielami poprzez skrzynki mailowe.